ali tareen visual artist mixed media drawing praha artmap karlin studios central saint martins

ali tareen

new solo mixed media exhibition 06/06-10/07 opening 06/06 @ 7pm

ali tareenComment
down is the new up art exhibiton ali tareen

'Down is the new up'

Ali Tareen (UK)

Bar 7/Four Corners Gallery, Na Struze 7, 110 00 Prague, Czech Republic

06/06 - 10/07

Opening - 06/06 (From 7pm) featuring dj: Kierastoboy

English:

The current epidemic of the bombardment of information and misinformation throughout in the media recently as resulted to a confusion of external reality.  We now live in an age of 24 hour access to anxiety, a spoilt generation constantly seeking instantaneous gratification and pleasure. However, statistics show that more than ever that young people are on anti-depressants and are more addictive to things then anytime in the past.

For this series of works, Tareen deliberately uses the lino print medium as a metaphor for addiction, a repeated action of carving into the lino itself as well as the repeated process of printing from lino to paper. In contrast to this, in the exhibit are mixed media drawings that highlights the mistakes made and frustration of making the perfect picture. This body of work takes from the idea of 'trauma based mind control creates addiction'. The prints and drawings are visual bridges between the artist's personal sub consciousness and the relation to the public consciousness of theworld.

Born and raised in East London, UK, Ali Tareen’s work uses a visual language that challenge, explores and questions the varied arenas of duality of the human condition. This involves, ego, power, sex, death and identity mixed with hints of irony, repulsion and sarcasm which is informed by memories and experiences of living in Prague and London. This theme of duality that is persistent throughout Tareen's oeuvre is inspired by his conflicting childhood and background, having parents from two very different cultures and mind-sets, Pakistan and England, the conflict of East and West..

Ali Tareen has had a number of successful solo and group exhibitions around Czech Republic, England and Spain. He obtained a 1st class (hons) in Art & Design at Central Saint Martins and up until recently had a studio at Karlin Studios for a number of years. He was commissioned by Wunderman, Prague in 2013 to produce artworks onto over 700 wine bottles as well as worked on several murals in London and featured artwork on Czech/French band Thoola in 2014.

'Down is the new up' is open to the public for 5 weeks (06/06/17 - 10/07/17) The opening takes place on 06.06 from 7pm. Featured dj: Kierastoboy.

Cesky

Současná epidemie záplavy informací a dezinformacích v médiích vede ke zmatku ve vnímání reality. Žijeme ve věku neustálé úzkosti, zkažené generace která neustále hledá okamžité uspokojení a potěšení. Statistiky však ukazují, že mladí lidé užívají, více než kdy jindy, antidepresiva a jsou náchylnější k závislosti, než kdykoliv v minulosti.

V této sérii děl Tareen úmyslně používá linoryt jako metaforu pro závislost. Opakovaný proces vyřezávání do lina, stejně tak, jako opakovaný proces tisku z lina na papír.  V kontrastu k tomuto, se vystavují výkresy, které zdůrazňují udělané chyby a frustraci z touhy po vytvoření dokonalého obrazu. Tato kolekce vychází z myšlenky, že "mysl ovlivěná prožitými traumaty vytváří závislost". Linoryty a kresby jsou vizuálními mosty mezi podvědomím umělce a vztahem k veřejnému vědomí světa.

Narozený a vychovaný ve východním Londýně, UK,  Ali Tareen využívá ve své tvorbě vizuální jazyk, který vyzývá, zkoumá a zpochybňuje rozmanité oblasti duality lidské osobnosti. To zahrnuje ego, moc, sex, smrt a identitu smíchanou s ironií, odporem a sarkasmem, které jsou inspirovány vzpomínkami a zkušenostmi ze živatav Praze a Londýně. Toto téma duality, které je přítomné napříč Tareenovou tvorbou, vychází z jeho konfliktního dětství a zázemí. Jeho rodiče pochází ze dvou velmi odlišných kultur a myšlení, Pákistánu a Anglie. Konflikt mezi východem a západem.

Ali Tareen měl řadu úspěšných sólových a skupinových výstav po celé České republice, Anglii a Španělsku. Získal vyznamenání v Art & Design v Central Saint Martins a do nedávna měl několik let studio v Karlin Studios. V roce 2013 byl pověřen Wundermanem v Praze, aby umělecky zpracoval design více než 700 lahví na víno, pracoval na několika nástěnných malbách v Londýně a umělecky spolupracoval s česko francouzskou kapelou Thoola v roce 2014.

"Down is new up" je otevřeno veřejnosti po dobu 5 týdnů (06/06/17 - 10/07/17). Vernisáž se koná 06.06 od 19:00. dj: Kierastoboy.

website: www.alitareen.com

enquiries: alitareengallery@aol.com

dj kierastoboy:
https://www.mixcloud.com/kierastoboy/

 

Entanglement - Ali Tareen/Luna Capalbo 03/11-17/11 - Opening: 03.11.2016 7pm onwards

ali tareenComment

Dark Matter Gallery

Kubelíkova 1150/48,

Žižkov, 13000 – Praha 3, CZ

(00420) 776 865 188

  

ali tareen. luna capalbo exhibition entanglements.gif


English
Entanglement
Ali Tareen (UK) / Luna Capalbo (IT)  

Private view- 7pm - 03/11/2016

runs until 17/11/2016

 

The title and theme of this exhibition, 'Entanglement' has been absorbed from a quantum physics concept that occurs when pairs or groups of particles act on one another forming an 'entangled' system. In 1935 Nobel Prize winner and pioneer of quantum mechanics, Erwin Schrödinger described this phenomenon as a peculiar connection between quantum systems: “When two systems enter into temporary physical interaction due to known forces between them, and when after a time of mutual influence the systems separate again, then they can no longer be described in the same way as before“. Entanglement thus manifests as a somehow puzzling correlation (Einstein blamed it as a “spooky action at a distance”) between parties who once came into contact, maintaining their contact even miles away. This has been experimentally demonstrated with individual atoms and light beams.

The entanglement phenomenon has been observed between people who have had a strong bond, think of a mother and a child or two lovers who shared an intense emotion yet now live at the opposite sides of the world. They feel each other, perceive the happiness or the sadness of the distant partner, and are influenced by this.

This invisible, intangible flow of energy has been interpreted by two artists, resulting in different approaches and outcomes. Ali Tareen has been exploring the phenomenon as an intangible strength between his own identity, freedom of movement and family. He has visually applied this by using mixed media to question distance and transcendence in conjunction with his own status and his family. Originally born in England, his father from Pakistan, his mother from England and being an expatriate in the Czech Republic for over 7 years.  Whilst Luna Capalbo has been exploring this concept with her geometrical shapes in the different phases of love relationships; when the connection starts with the vibration of a profound touch, during the enchantment when the two lovers influence each other with their mutual thoughts, and when the relationship ends, the two former lovers are still connected regardless of how far the distance separates them and the two different directions they take in their life after they have broken up.

 

Ali Tareen was born in London, UK and lives and works in Prague, Czech Republic. He obtained his degree from Central Saint Martins, London. Tareen’s work has been exhibited in numerous countries, England, Czech Republic and Spain. His last solo exhibitions in Czech Republic, Vanity Sluts(2016), Polidicks(2015) , A Modern love(2015) and Whispers from my heart(2014) were shown in Prague and Marianske Lazne. His most recent group show, Wrecks of hope (2013) curated by Simon Hollington and Andrew Marsh, took place in two separate spaces in Hertfordshire, UK.


Luna Capalbo was born in Naples - Italy, she obtained her degree in Law from the University of Naples, Federico II, and her Masters of Business Administration from Chapman University, Orange County, CA. Her passion for art and painting began when she was very young, surrounded and influenced by a creative environment composed of well-known contemporary painters, architects, and academics of aesthetics who frequented her house and her cosmopolitan family. Besides her career as a lawyer and a project manager she has never stopped finding ways to express herself and her talent. Luna Capalbo started exhibiting her paintings in 2009 in Milan, and has gone on to exhibit her work in Santa Monica, CA, and Prague, CZ, where she currently resides and works.

 

Cesky
Provázanost

 

Ali Tareen (UK) / Luna Capalbo (IT)

 

Vernisáž 03.11.2016 19:00

probíhá do 17/11/2016

 

Název a téma výstavy, "Provázanost" je převzáno z konceptu z kvantové fyziky. Tento koncept znamenán, že páry nebo skupiny částic na sebe navzájem působí a vytváří "provázaný" systém. V roce 1935 vítěz Nobelovy ceny a průkopník kvantové mechaniky, Erwin Schrödinger popsal tento jev jako zvláštní spojení mezi kvantovými systémy: "Když dva systémy vstoupí do dočasné fyzické interakce v důsledku známých sil mezi nimi, a když se po čase vzájemného ovlivňování systémy opět oddělí, pak již nejsou stejné jako předtím". Provázanost se tedy projeví jako poněkud nejasná korelace (Einstein to nazval jako "strašidelné působení na dálku") mezi účastníky, kteří kdysi přišli do kontaktu. Mohou se vzájemně ovlivňovat, ať je dělí jakákoli vzdálenost.Toto bylo experimentálně prokázáno, s jednotlivými atomy nebo světelnými paprsky.

 

Tento fenomé byl pozorován mezi lidmi, kteří měli mezi sebou silné pouto. Matka a dítě nebo dva milenci, kteří sdíleli intenzivní emoce, ale nyní žijí na opačných koncích světa. Soucítí spolu, vnímají štěstí nebo smutek vzdáleného partnera, a jsou tím ovlivněny.

 

Tento neviditelný, nehmotný tok energie je interpretován dvěma umělci, což vede k různým přístupům a výsledkům. Ali Tareen zkoumá tento fenomén v pojetí s jeho vlastní identitou, svobodou pohybu a rodinou. Pomocí smíšených médií hmotně rozebírá otázku vzdálenosti a transcendence ve spojení s jeho vlastním statusem a jeho rodinou. Narodil se v Londýně aglické matce, ale jeho otec je z Pákistánu. Už více než 7 let žije v České republice. Zatímco Luna Capalbo zkoumá tento koncept za použití geometrických tvarů v různých fázích milostných vztahů; spojení vzniká hlubokým souzněním, když se dva milenci navzájem ovlivňují svými myšlenkami, a i poté co vztah skončí, tak jsou bývalí milenci stále spojeni bez ohledu na to, jak daleko jsou si vzdáleni či jak různými směry se jejich životy ubírají po rozchodu.

 

Ali Tareen žije a pracuje v Praze. Titul získal na univerzitě Central Saint Martins, v Londýně. Tareenovi obrazy byly vystavovány v mnoha zemích, Anglii, České republice a Španělsku. Jeho poslední sólové výstavy v České republice, Polidicks (2015) kurátorovaná Dr.Egg, Šepot mého srdce (2014) a Moderní láska (2015), se konaly v Praze a Mariánských Lázních. Jeho poslední skupinová výstava, Wracks of hope (2013) kurátorována Simon Hollington a Andrew Marsh, se konala ve dvou různých prostorech v Hertfordshire, UK.


Luna Capalbo se narodila v Neapoli - Itálii, získala svůj titul v oboru práva na univerzitě v Neapoli Federico II, a její další titul Masters of Business Administration má z Chapman University, Orange County, CA. Svou vášeň pro umění a malování má odmala, když byla obklopená a ovlivněná tvůrčím prostředím složeným ze známých současných malířů, architektů a akademiků, kteří navštěvovali dům její kosmopolitní rodiny. Kromě kariéry právničky a projektové manažerky, nikdy nepřestala hledat způsoby, jak se seberealizovat a projevit svůj talent. Luna Capalbo začala vystavovat své obrazy v roce 2009 v Miláně, poté vystavovala svou práci v Santa Monica, CA, a v Praze, ČR, kde v současné době žije a pracuje.
More info at: https://www.facebook.com/events/540201456173760/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1476195319946155


http://www.alitareen.com/

alitareengallery@aol.com

 

https://www.facebook.com/lunacapalboofficial/


luna.capalbo@gmail.comDark Matter Gallery (Map below)

 

new year, new exhibition - 'Vanity Sluts' a solo exhibition by Ali Tareen - opening 7pm 05.01.2016 (runs until 31.01.2016)

ali tareenComment
VANITY SLUTS AN EXHIBITION BY ALI TAREEN

Ali Tareen (UK)

English -  'Vanity Sluts' - Opening: 05.01.2016 - 19 h (runs until 31.01.2016)


'Vanity Sluts' is an exhibition by British artist, Ali Tareen that raise questions towards the abuse and misuse of animals in sake of 'beautifying' and magnifying the ego of the human being, juxtaposed with the ambigious existential relationship between sex and death. The fur of a dead fox on a humans head, lipstick tested on rabbits, a stuffed animal on a wall...


In a world where the idea of some lives seem to be less important than others, gives a strong indication that suggests quite evidently that something is not quite right with our society. Is it ethically correct to torture and test on animals for cosmetic purposes in order to make a person seem 'more physically attractive'? Is it ok to kill animals and use them for narcissistic decoration? Why is death celebrated via vanity? How is the appeal of attraction glorified by the usage of death?

Tareen focuses on asking questions to the viewer, opposed to explicitly giving answers. This collection should also not be mistaken as a protest, but rather as a forum for widening a discussion based on this theme.

Throughout this project, Tareen applies a number of visual languages to convey a wider spectrum of varied outcomes. In concluding with this we can witness hints of irony, repulsion and sarcasm.

Ali Tareen lives and works in Prague, Czech Republic. He obtained his degree from the Central Saint Martins, London. Tareen・s work has been exhibited in numerous countries, England, Czech Republic and Spain. His last solo exhibitions in Czech Republic, A Modern Love (2015), Polidicks (2015) curated by Dr.Egg and Whispers from my heart (2014) were shown in Prague and Marianske Lazne. His most recent group show, Wrecks of hope (2013) curated by Simon Hollington and Andrew Marsh, took place in two separate spaces in Hertfordshire, UK.

Tareen is based in Prague and works at Karlin Studios.

 

Cesky - Vernisáž: 05.01.2016 - 19 h (runs until 31.01.2016)

 

"Vanity Sluts" je výstava britskeho umělce, Ali Tareena, zabývající se otázkami využívání a zneužívání zvířat v zájmu "zkrášlování" a zvyšování lidského ega, v souvislosti s nejednoznačným existenciálním vztahem mezi sexem a smrtí. Kožešina z lišky na lidských hlavách, rtěnky testované na králících, vycpaná zvířata na zdích...

Ve světě, ve kterém se některé životy zdají více důležité než druhé, je patrné, že něco není v pořádku s naší společnosti. Je eticky správné mučit a testovat zvířata pro kosmetické účely, abychom si připadali více fyzicky atraktivní? Je v pořádku zabíjet zvířata a použít je jako dekoraci? Proč je smrt oslavována skrze naši ješitnost? Jak je důraz na přitažlivost velebený skrze smrt?


Tareen se zaměřuje na pokládání otázek pozorovateli, oproti dávání odpovědí. Tato sbírka by neměla být chápána jako protest, ale spíše jako fórum pro rozšíření diskuse na toto téma.

V tomto projektu, Tareen uplatňuje celou řadu vizuálních prostředků, aby dosáhnul širšího spektra různých výsledků. V závěru můžem pozorovat náznaky ironie, zhnusení a sarkasmu.

Ali Tareen žije a pracuje v Praze. Titul získal na univerzitě Central Saint Martins, v Londýně. Tareenovi obrazy byly vystavovány v mnoha zemích, Anglii, České republice a Španělsku. Jeho poslední sólové výstavy v České republice, Polidicks (2015) kurátorovaná Dr.Egg, Šepot mého srdce (2014) a Moderní láska (2015), se konaly v Praze a Mariánských Lázních. Jeho poslední skupinová výstava, Wracks of hope (2013) kurátorována Simon Hollington a Andrew Marsh, se konala ve dvou různých prostorech v Hertfordshire, UK.

Tareen žije v Praze a pracuje v Karlin Studios.

 

žižkovšiška,

Bořivojova 1577/67 130 00 Praha 3

 

Live improvised set by
Martin Lauer (bass, samples, electronics)
+ Vít Bohal (saxophone, clarinet, loops)
https://soundcloud.com/autopoetik

 


For more information

www.alitareen.com

http://zizkovsiska.cz/en/

cityspymaps@gmail.com

 

new exhibition! 'A modern love' @ Galerie Lajka (08-30 July)

ali tareenComment

A modern love

 

Galerie Lajka,

U akademie 11
Praha 7 - Bubeneč

 

Cesky

Vernisáž: 08.07.2015 - 18 h (08.30. July)

 

‘Moderní láska’ je soubor děl anglického umělce Ali Tareena, který tvoří v Praze. V této kolekci odkrýva boj o moc v mezilidských vztazích i mezi sebou samými. Pohrává si se střípky svých zkušeností, barvami a tvary, které se derou z jeho pdvědomí.

 Anglický filozof Bertram Russell tvrdil, že moc je základním prvkem každého mezilidského vztahu ve smyslu proudění energie, která se přemění ve fyzično. Moc je základ každého vztahu, kde ego otevírá nové hranice u submisivního jedince, kterého ovládne či u dominantního, který převezme kontrolu. Je možné mít smysluplný vztah s někým, nad kým nemáme žádnou moc nebo od nad námi? Jak a proč nás moc kazí?

Výstava představí malby a kresby, které vyobrazují širokým spektrem vrstev barev a tahů ojedinělé momenty, jak doslovně tak i metaforicky. V mnoha dílech jednoduché kontury vytvářejí kontrast už tak k expresivním prvkům. Použitím výrazných tahů Tareen vyjadřuje napětí k odhalení myšlenek ukrytých v nejhlubších zákoutí mysli.

Ali Tareen žije a pracuje v Praze. Vystudoval univerzitu Central Saint Martins, obor Umění a design, v Londýně. Jeho práce byly vystavovány v různých zemích, v rodné Anglii, České republice i Španělsku. V poslední době v České republice měl výstavu v Praze s názvem ‘Polidicks‘, kurátorovanou Dr. Eggem, a ‘Whispers from my heart‘ v Mariánských Lázních. Jeho poslední skupinová výstava, ‘Wrecks of hope‘, kurátorována Simonem Hollingtonem a Andrewem Marshem, se konala ve dvou prostrech v Hertfordshiru, ve Velké Británii.

Tareen tvoří v Praze v Karlin Studios.

 

english

Private view: 08.07.2015 - 18 h (08.30. July)

 

A modern love is a collection of work by English artist, Ali Tareen. A modern love explores power struggles in various relationships (with another person or with themselves) and playing with moments of various encounters between memory, colours and lines that rose from subconscious decisions.

The English philosopher Bertram Russell argued that power is the fundamental ‘stuff’ of human relationships in the way that energy is in alliance to physics.  Power is at the heart of every relationship and where the ego opens up new boundaries for submissive occupation or play the dominate role taking over the person or thing. Is it impossible to have a meaningful relationship with someone without having some power over that person, and he or she must also have some power over you? How and why can power corrupt us?


The exhibition features paintings and drawings that portray different individual moments, juxtaposed with a spectrum of layered colours and lines both materially and metaphorically. In a number of works, simple lines are formed to bounce off the background creating contrasting, expressive gestures. Using drawn characters, Tareen investigates  tension as a means for uncovering moments from the deepest corners of his mind.

Ali Tareen lives and works in Prague, Czech Republic. He obtained his degree from the Central Saint Martins, London. Tareen’s work has been exhibited in numerous countries, England, Czech Republic and Spain. His last solo exhibitions in Czech Republic, Polidicks(2015) curated by Dr.Egg and Whispers from my heart(2014) were shown in Prague and Marianske Lazne. His most recent group show, Wrecks of hope(2013) curated by Simon Hollington and Andrew Marsh, took place in two separate spaces in Hertfordshire, UK.

 

Tareen is based in Prague and works at Karlin Studios.

 

For more information

alitareengallery@aol.com

www.alitareen.com

info@cafelajka.cz

http://www.cafelajka.cz/

 


 

New solo exhibition in Prague 'Poli Dicks' 16th - 29th April (opening on the 16th)

ali tareenComment
ali tareen poli dicks exhibtion

The Solution
Krymská 27
Praha 10 Vršovice


Vernisáž 16.4.15 – 19 h (16-29th Duben)

 Cesky

‘Polidicks’ je pražská výstava nekonvenčního britského umělce Ali Tareena. Ve své tvorbě Tareen nově zkoumá a zpochybňuje mužskou dominanci v české politice, vzájemně porovnána elementy jako je pohlaví, ego, moc, smrt a komedie.

Frustrovaný kampaní strany ANO v roce 2014 pro volby do Evropského parlamentu, na kterou si Andrej Babiš najal PR tým Baracka Obamy se snahou koupit si popularitu. Tareen ve své tvorbě objevuje podstatu temných kompromisů, do kterých je česká společnost nucena muži v české politice.

Tareen rozebírá Babišovu významnou minulost jako údajného bývalého agenta tajné policie za komunistického režimu v Československu, zpochybňuje jeho motivy jako druhého nejbohatšího muže v zemi, a zároveň se snaží odhalit rozpory mezi rolí Babiše jako českého ministra financí a jeho tendencemi k nadvládě určité skupiny.

Také se se svými dvěma portréty Ali Tareen snaží zachytit nespokojenost obyvatelů České republiky s jejich prezidentem Milošem Zemanem. Kontroverzní postavy, která je mezinárodně známá pro lásku k Becherovce a nedostatek úcty k právům žen.

Dalším objektem Tareenovy výstavy je neslavný Tomio Okamura. Okamura byl nedávno ve zprávách kvůli jeho protiimigračním projevům, ve kterých podporoval své stoupence, aby bojkotovali a uráželi imigranty. Tareen se dívá na Okamuru jako na někoho, kdo sám pochází ze smíšeného páru, Češky a Asiata.

Výstava také představuje jedno z Tareenových nejúspěšnějších děl z předchozí výstavy, bývalého prezidenta Václava Klause. Vyobrazil ho, jak bere psací pero a srovnává to s varováním cestujících ve veřejné dopravě, aby si dávali pozor na kapesní zloděje.

Ali Tareen se narodil ve východním Londýn. Vystudoval univerzitu Central Saint Martins. V současné době žije více než 6 let v Praze. Má za sebou řadu samostatných výstav nejen v České republice a ve Velké Británii. Podle A.R.T. UK, je jedním z "nejžhavějších mladých talentů, který v Londýně bere uměleckou scénu útokem". Tareenova práce vychází z jeho nezměrné představivosti. Všestranný umělec, Ali Tareen, se také zapojil do hudebního projektu s názvem Insitu, ve kterém spolupracoval s americkým hudební producent Jonathan Adams, a spolu nahráli řadu písní.


Private view  16.4.15 – 19 h (16-29th April)


English

Polidicks is maverick British artist Ali Tareen’s new solo show in Prague. Tareen’s new set of work explores and questions the male domination within Czech politics, juxtaposed with elements of sex, ego, power, death, and comedy.

Frustrated by the invasion of public discourse by ANO’s 2014 campaign for the European elections, in which Andrej Babis recruited Barack Obama’s PR team to buy his way into popularity, Tareen set out explore in his art the nature of the dark compromises that Czech society is forced to make with its male politicians.

Dwelling on Babis’ illustrious past as an alleged former secret police informer for the communist regime in Czechoslovakia, Tareen questions Babis’ motives as the country’s second richest man, and attempts to expose the inherent contradictions between the role Babis plays as the country’s finance minister and his oligarchic tendencies. 

Tareen also attempts to portray the Czechs’ dissatisfaction with their president Milos Zeman, a divisive figure who is known internationally for his love for the bottle and a lack respect for women’s rights, with his two pieces that focus on the president.

Perhaps the key focus of Tareen’s gaze is the infamous Tomio Okamura. Okamura was recently in the news for his anti-immigrant spiel, encouraging his supporters to boycott and insult immigrants. Tareen takes on Okamura’s double-speak as someone, who grew up with the duality of a part-immigrant background himself.

The exhibition also features one of Tareen’s most successful pieces from a previous show, of former President Vaclav Klaus, portrayed pocketing a pen, juxtaposed with a Czech label, warning passengers on the public transport to be careful of pickpockets.

Ali Tareen was born in East London and trained at Central Saint Martins. A Prague resident for over 6 years now, he has had several solo shows in the Czech Republic and the UK. Described by A.R.T. UK, as one of the “hottest young talents, taking the London art-scene by storm,” Tareen’s work is seen as a product of his schizophrenic thought process, shaped by the contradictions of his upbringing. A multi-medium artiste, Tareen recently recorded a number of conceptual songs with American music producer Jonathan Adams.Curated by Dr. Egg, the exhibition runs from 16th to 29th April.


info@thesolution.cz

http://www.thesolution.cz/

https://www.facebook.com/events/370291276489125/371090599742526/

 

Catalogue released of group exhibition 'KDO LŽE, KRADEn/WHO'S LYING, STEALING’

ali tareenComment
ali tareen.artinbox

Featured in a catalogue for a group exhibition I participated in a few years back 'KDO LŽE, KRADE’ obsahuje díla těchto autorů /’WHO'S LYING, STEALING’. Book launch tonight at Casa Franz Kafka, Old Town!

Katalog KDO LŽE, KRADE obsahuje díla těchto autorů / Catalogue WHO'S LYING, STEALING includes art works by these authors:
Karel Bartáček, David Cajthaml, Roman Franta, Kurt Gebauer, Jan Gemrot, Patrik Hábl, Jolana Havelková, Lukáš Houdek, Jirka Houska, Kryštof Hošek, Markéta Jáchymů, Jiří Janda, Jana B. Kroftová, Milan Kunc,... Suzanne Pastor, Daniel Pešta, Luboš Plný, George Radojčič, Nadia Rovderová, Jiří Surůvka, Martin Šárovec, Ali Tareen, Shlomi Yaffe, Jindra Viková, Jan Vlček, Karel Matouš Zavadil.

For more info, contact Nadia Rovderová, nadia@artinbox.cz, +420 777 748 433, artinbox.cz

 

Photos from the 'Whispers from my heart'/ Pecha Kucha night!

ali-tareen, pecha-kucha, Mariánské Lázněali tareenComment

Here are the photos from the 'Whispers from my heart' / Pecha Kucha volume 3 night at  Ferdinandův pramen Mariánské Lázně.

I gave a speech to a warm crowd which quite strangely felt natural and smooth (considering that I used to be an introvert and dread talking in front of other people)

Guest speakers then spoke in the traditional Pecha Kucha form. Every guest had to speak in
20 seconds, using 20 slides.  The guest speakers were; Jitka Marelova, Atelier Vltava s.r.o. - architektonický atelier, Martina Singerová, Katarína Thótová, Markéta Jáchimová, Alžběta Jungrová, Mark Juszczak, Luboš Klabík, Martin Matoušek, Michael Tomalik and Adam Gebrian.

The speakers had all different backgrounds, ranging from photography, product design, architecture, painting, space colonization strategist and jewellery.

The after party swung in full force afterwards with Dj Johana providing music.

Finally a big thank you to Vojtěch Franta for making this happen.

All photos were taken by Lucie Pumprová.

Enjoy!

photos - Lucie Pumprová (c)2014

New solo exhibition, 'Whispers from my heart', 19.09.14

ali-tareen, ali tareenali tareenComment

New solo exhibition - 'Whispers from my heart' with Pecha Kucha 20 x 20 presentations.

Opening 19.09.14 from 7pm at Ferdinandka, Mariánské Lázně, Czech Republic

English Ali Tareen a visual artist from London, UK is going to exhibit a collection of mixed media paintings ‘Whispers from my heart’ at Pavilion Ferdinandova pramene in Mariánské Lázně. The exhibition investigates the notion based on power struggles in relationships between humans in the fast replacement and the fast information age. Did our great grand parents have a happier life with other people compared to us? Why are there more divorces than ever before? How has the fast information age affected our relationships? The age of the replacement can easily be spotted in Today’s world throughout society. If something gets broken, instead of people trying to fix the problem, it often tends to replaced. If we look at things such as machines, clothes, labour, it has become the ‘norm’ to substitute it if we become dissatisfied with it. For this series, Tareen x-rayed his own experiences of intimacy and openly confesses in mixed media drawings. Each work transports you to various parts of the artist’s mind and unleashes memories that were running riot. Tareen is a visual artist who has been living in Prague, The Czech Republic for over 5 years. He trained at Central Saint Martins, London, UK and currently works at Karlin Studios in Prague Czech Ali Tareen, výtvarník z Londýna, chystá výstavu sve sbírky obrazů "Šepot mého srdce" v pavilonu Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních. Výstava zkoumá teorii založenou na mocenských bojích v mezilidských vztazích v dnešní zrychlené době a v době snadné náhrady. Ali Tareen je výtvarný umělec, který žije v Praze více než 5 let. Studoval na univerzitě Central Saint Martins v Londýně. V současné době vytváří v Karlin Studios v Praze. Měli naši prarodiče lepší vztahy s ostatními lidmi ve srovnání s námi? Proč je více rozvodů než v minulosti? Jak současná zrychlená doba ovlivňuje naše vztahy? Současná práce Ali Tareena se zabývá snadnou náhradou. Nyni lze snadno nahradit vše. A vidíme to v celé společnosti. Rozbije-li se něco, místo toho, abychom se to snažili spravit, radeji to vyměňíme za nové. Podíváme-li se na věci, jako jsou stroje, oblečení, stalo se "normou" nahradit vše, co už nás neuspokojuje. V této sbírce, Tareen promítá vlastní zkušenosti intimity a otevřeně se zpovídá ve svých kresbách. Každá práce vás přenese do odlišné části umělcovy mysli a odkazuje na neutichající vzpomínky. http://www.svihak.net/ https://www.facebook.com/PechaKuchaML?fref=nf https://www.facebook.com/kulturniozdraveni?fref=ts http://www.alitareen.com/

English
Ali Tareen a visual artist from London, UK is going to exhibit a collection of mixed media paintings ‘Whispers from my heart’ at Pavilion Ferdinandova pramene in Mariánské Lázně. The exhibition investigates the notion based on power struggles in relationships between humans in the fast replacement and the fast information age.

Did our great grand parents have a happier life with other people compared to us? Why are there more divorces than ever before? How has the fast information age affected our relationships?

The age of the replacement can easily be spotted in Today’s world throughout society. If something gets broken, instead of people trying to fix the problem, it often tends to replaced. If we look at things such as machines, clothes, labour, it has become the ‘norm’ to substitute it if we become dissatisfied with it. For this series, Tareen x-rayed his own experiences of intimacy and openly confesses in mixed media drawings. Each work transports you to various parts of the artist’s mind and unleashes memories that were running riot.

Tareen is a visual artist who has been living in Prague, The Czech Republic for over 5 years. He trained at Central Saint Martins, London, UK and currently works at Karlin Studios in Prague


Czech

Ali Tareen, výtvarník z Londýna, chystá výstavu sve sbírky obrazů "Šepot mého srdce" v pavilonu Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních.

Výstava zkoumá teorii založenou na mocenských bojích v mezilidských vztazích v dnešní zrychlené době a v době snadné náhrady.

Ali Tareen je výtvarný umělec, který žije v Praze více než 5 let. Studoval na univerzitě Central Saint Martins v Londýně. V současné době vytváří v Karlin Studios v Praze.

Měli naši prarodiče lepší vztahy s ostatními lidmi ve srovnání s námi? Proč je více rozvodů než v minulosti? Jak současná zrychlená doba ovlivňuje naše vztahy?

Současná práce Ali Tareena se zabývá snadnou náhradou. Nyni lze snadno nahradit vše. A vidíme to v celé společnosti. Rozbije-li se něco, místo toho, abychom se to snažili spravit, radeji to vyměňíme za nové. Podíváme-li se na věci, jako jsou stroje, oblečení, stalo se "normou" nahradit vše, co už nás neuspokojuje. V této sbírce, Tareen promítá vlastní zkušenosti intimity a otevřeně se zpovídá ve svých kresbách. Každá práce vás přenese do odlišné části umělcovy mysli a odkazuje na neutichající vzpomínky.

http://www.svihak.net/

https://www.facebook.com/PechaKuchaML?fref=nf

https://www.facebook.com/kulturniozdraveni?fref=ts

http://www.alitareen.com/

Thoola's 'Heart Loss' music video shoot at Karlin studios!

ali-tareenali tareen

As a big music fan, I have always wanted to mix music with visual art. The opportunity came recently when some of the members of Czech based band, Thoola saw some of my work and wanted to shoot a video in my studio. I really like their music and was great to collaborate with them in terms of working with my visuals and their music. Here are some behind the scenes of making the video. The video for 'Heart Loss' is coming soon...!

www.thoolamusic.com
 

'Sweet Dreams' Wunderman commission

ali-tareen, ali tareenali tareen

This is a project I was working on recently. I was approached and commissioned by agency, Wunderman, Prague to make one off pieces on 1 litre wine bottles with the concept ‘Sweet Dreams’ for a Christmas gift to their clients. The concept was to give every single bottle a personal feeling, with every bottle having its own character and mood. The method chosen was to spray paint for a landscape dream effect. The catch was that I had to make over 750 landscape one-off originals onto bottles within a month. It was arduous and challenging, but loved every moment of it. A big thank you to Zuzana Kubisova and the team at Wunderman!

Here are some photos of this project. :)

 Wunderman © 2014 All Rights Reserved

 

 

video of this project to follow shortly !