ali tareen visual artist mixed media drawing praha artmap karlin studios central saint martins

ali tareen

Entanglement - Ali Tareen/Luna Capalbo 03/11-17/11 - Opening: 03.11.2016 7pm onwards

ali tareenComment

Dark Matter Gallery

Kubelíkova 1150/48,

Žižkov, 13000 – Praha 3, CZ

(00420) 776 865 188

  

ali tareen. luna capalbo exhibition entanglements.gif


English
Entanglement
Ali Tareen (UK) / Luna Capalbo (IT)  

Private view- 7pm - 03/11/2016

runs until 17/11/2016

 

The title and theme of this exhibition, 'Entanglement' has been absorbed from a quantum physics concept that occurs when pairs or groups of particles act on one another forming an 'entangled' system. In 1935 Nobel Prize winner and pioneer of quantum mechanics, Erwin Schrödinger described this phenomenon as a peculiar connection between quantum systems: “When two systems enter into temporary physical interaction due to known forces between them, and when after a time of mutual influence the systems separate again, then they can no longer be described in the same way as before“. Entanglement thus manifests as a somehow puzzling correlation (Einstein blamed it as a “spooky action at a distance”) between parties who once came into contact, maintaining their contact even miles away. This has been experimentally demonstrated with individual atoms and light beams.

The entanglement phenomenon has been observed between people who have had a strong bond, think of a mother and a child or two lovers who shared an intense emotion yet now live at the opposite sides of the world. They feel each other, perceive the happiness or the sadness of the distant partner, and are influenced by this.

This invisible, intangible flow of energy has been interpreted by two artists, resulting in different approaches and outcomes. Ali Tareen has been exploring the phenomenon as an intangible strength between his own identity, freedom of movement and family. He has visually applied this by using mixed media to question distance and transcendence in conjunction with his own status and his family. Originally born in England, his father from Pakistan, his mother from England and being an expatriate in the Czech Republic for over 7 years.  Whilst Luna Capalbo has been exploring this concept with her geometrical shapes in the different phases of love relationships; when the connection starts with the vibration of a profound touch, during the enchantment when the two lovers influence each other with their mutual thoughts, and when the relationship ends, the two former lovers are still connected regardless of how far the distance separates them and the two different directions they take in their life after they have broken up.

 

Ali Tareen was born in London, UK and lives and works in Prague, Czech Republic. He obtained his degree from Central Saint Martins, London. Tareen’s work has been exhibited in numerous countries, England, Czech Republic and Spain. His last solo exhibitions in Czech Republic, Vanity Sluts(2016), Polidicks(2015) , A Modern love(2015) and Whispers from my heart(2014) were shown in Prague and Marianske Lazne. His most recent group show, Wrecks of hope (2013) curated by Simon Hollington and Andrew Marsh, took place in two separate spaces in Hertfordshire, UK.


Luna Capalbo was born in Naples - Italy, she obtained her degree in Law from the University of Naples, Federico II, and her Masters of Business Administration from Chapman University, Orange County, CA. Her passion for art and painting began when she was very young, surrounded and influenced by a creative environment composed of well-known contemporary painters, architects, and academics of aesthetics who frequented her house and her cosmopolitan family. Besides her career as a lawyer and a project manager she has never stopped finding ways to express herself and her talent. Luna Capalbo started exhibiting her paintings in 2009 in Milan, and has gone on to exhibit her work in Santa Monica, CA, and Prague, CZ, where she currently resides and works.

 

Cesky
Provázanost

 

Ali Tareen (UK) / Luna Capalbo (IT)

 

Vernisáž 03.11.2016 19:00

probíhá do 17/11/2016

 

Název a téma výstavy, "Provázanost" je převzáno z konceptu z kvantové fyziky. Tento koncept znamenán, že páry nebo skupiny částic na sebe navzájem působí a vytváří "provázaný" systém. V roce 1935 vítěz Nobelovy ceny a průkopník kvantové mechaniky, Erwin Schrödinger popsal tento jev jako zvláštní spojení mezi kvantovými systémy: "Když dva systémy vstoupí do dočasné fyzické interakce v důsledku známých sil mezi nimi, a když se po čase vzájemného ovlivňování systémy opět oddělí, pak již nejsou stejné jako předtím". Provázanost se tedy projeví jako poněkud nejasná korelace (Einstein to nazval jako "strašidelné působení na dálku") mezi účastníky, kteří kdysi přišli do kontaktu. Mohou se vzájemně ovlivňovat, ať je dělí jakákoli vzdálenost.Toto bylo experimentálně prokázáno, s jednotlivými atomy nebo světelnými paprsky.

 

Tento fenomé byl pozorován mezi lidmi, kteří měli mezi sebou silné pouto. Matka a dítě nebo dva milenci, kteří sdíleli intenzivní emoce, ale nyní žijí na opačných koncích světa. Soucítí spolu, vnímají štěstí nebo smutek vzdáleného partnera, a jsou tím ovlivněny.

 

Tento neviditelný, nehmotný tok energie je interpretován dvěma umělci, což vede k různým přístupům a výsledkům. Ali Tareen zkoumá tento fenomén v pojetí s jeho vlastní identitou, svobodou pohybu a rodinou. Pomocí smíšených médií hmotně rozebírá otázku vzdálenosti a transcendence ve spojení s jeho vlastním statusem a jeho rodinou. Narodil se v Londýně aglické matce, ale jeho otec je z Pákistánu. Už více než 7 let žije v České republice. Zatímco Luna Capalbo zkoumá tento koncept za použití geometrických tvarů v různých fázích milostných vztahů; spojení vzniká hlubokým souzněním, když se dva milenci navzájem ovlivňují svými myšlenkami, a i poté co vztah skončí, tak jsou bývalí milenci stále spojeni bez ohledu na to, jak daleko jsou si vzdáleni či jak různými směry se jejich životy ubírají po rozchodu.

 

Ali Tareen žije a pracuje v Praze. Titul získal na univerzitě Central Saint Martins, v Londýně. Tareenovi obrazy byly vystavovány v mnoha zemích, Anglii, České republice a Španělsku. Jeho poslední sólové výstavy v České republice, Polidicks (2015) kurátorovaná Dr.Egg, Šepot mého srdce (2014) a Moderní láska (2015), se konaly v Praze a Mariánských Lázních. Jeho poslední skupinová výstava, Wracks of hope (2013) kurátorována Simon Hollington a Andrew Marsh, se konala ve dvou různých prostorech v Hertfordshire, UK.


Luna Capalbo se narodila v Neapoli - Itálii, získala svůj titul v oboru práva na univerzitě v Neapoli Federico II, a její další titul Masters of Business Administration má z Chapman University, Orange County, CA. Svou vášeň pro umění a malování má odmala, když byla obklopená a ovlivněná tvůrčím prostředím složeným ze známých současných malířů, architektů a akademiků, kteří navštěvovali dům její kosmopolitní rodiny. Kromě kariéry právničky a projektové manažerky, nikdy nepřestala hledat způsoby, jak se seberealizovat a projevit svůj talent. Luna Capalbo začala vystavovat své obrazy v roce 2009 v Miláně, poté vystavovala svou práci v Santa Monica, CA, a v Praze, ČR, kde v současné době žije a pracuje.
More info at: https://www.facebook.com/events/540201456173760/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1476195319946155


http://www.alitareen.com/

alitareengallery@aol.com

 

https://www.facebook.com/lunacapalboofficial/


luna.capalbo@gmail.comDark Matter Gallery (Map below)